ผลงาน/เกียรติประวัติ

ของ 

จ่าสิบเอก พยนต์  ง่วนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

เข็มเชิดชูเกียรติ"ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา" ประจำปี 2555
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (9 ก.ย.2555)

เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 อ่านออกเขียนได้ทุกคน
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

โล่รางวัล มหาบัณฑิตดีเด่น  ด้านผลงานเด่น
ในพิธีมอบโล่รางวัลนักศึกษา และบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2553
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท บุคคล/กลุ่มบุคคล
ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web media) ปี 2553
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รางวัล ระดับชมเชย การประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ ประจำปี 2553
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2551
ประเภทสื่อ Web Site เพื่อการเรียนการสอน สาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิบัตร การมอบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
www.sema.go.th จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2550

ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา(ช่วงชั้นที่1-2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของ มูลนิธิครูดี เด็กดี เขตการศึกษา 5 ประจำปี 2549

(ประกาศสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 6)

เกียรติบัตร ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการคิดระดับสูง ช่วงชั้นที่ 2 ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3(ปีการศึกษา 2548)

วุฒิบัตรครูต้นแบบ(BEST PRACTICE) ในการสืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลผลงานดีเด่น ระดับประถมศึกษา
สาระวิชาวิทยาศาสตร์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ  7 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3(ปีการศึกษา 2548)
และ ประกาศสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 6

ผ่านการประเมินมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ของ สสวท.
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3(ปีการศึกษา 2547)

บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ประจำปี  2547  สาขาวิทยาศาสตร์ 
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

ครูวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง  ระดับประถมศึกษา ประจำปี  2547 
ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.กำจร  มนูญปิจุ

ครูดีเด่นสายผู้สอน ประจำปี 2546
จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอสามชุก   

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลดีเด่น การแข่งขันกีฬาอำเภอสามชุก ประจำปี 2546
จากอำเภอสามชุก

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 (ระดับ 6) ตั้งแต่ 16 พ.ค.2545
(คำสั่ง สปจ.สุพรรณบุรี ที่ 136/2546 เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู)
ผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลเหรียญเงินประเภทผู้ฝึกสอนตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5-6 
ในการประกวดกิจกรรมวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี  2545  จากกลุ่มโรงเรียนสามชุก

สมาชิกคุรุสภาดีเด่นระดับกลุ่ม ประจำปี  2544 
จากกลุ่มโรงเรียนทัพหลวง  อ.หนองหญ้าไซ

รางวัลระดับ " ดี "  การประกวดสื่อของครูระดับประถมศึกษา จากชมรมครูวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรี 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี  2544

เกียรติบัตรชนะเลิศลำดับที่ 2  ในการสอนกลุ่มวิชา  สปช.,กพอ.,สลน.,คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ปีการศึกษา  2535 และ  2536  จากกลุ่มโรงเรียนห้วยขมิ้น
ประวัติ


HOME