เว็บเพจเพื่อการศึกษา

คำแนะนำ
เว็บเพจชีวิตพืชและสัตว์เรื่องนี้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้น ป.2-ป.3 มีเนื้อหา 5 เรื่อง 
การเรียนรู้นักเรียนควรทำไปตามลำดับดังนี้คือ
(1) ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนโดยนำเม้าส์รูปมือไปคลิกที่ทดสอบก่อนเรียน
เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้วจำไว้ว่าเราได้คะแนนเท่าไร หลังจากนั้น ให้อ่านเนื้อเรื่องไปตามลำดับคือ
(2) มีอะไรในเมล็ด
(3) พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต
(4) สัตว์ต้องการอะไรในการดำรงชีวิต
(5) พืชและสัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร
(6) พืชและสัตว์มีประโยชน์อย่างไร
(7) ทำแบบฝึกหัด
แล้วทำ (8) แบบทดสอบหลังเรียน
เปรียบเทียบคะแนนดูซิว่าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
ถ้าสูงกว่า แสดงว่านักเรียนมีความรู้มากขึ้น ถ้าต่ำกว่านักเรียนควรกลับไปเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่
ข้อสำคัญนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

ขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ในครั้งนี้

เครื่องหมาย คือลำดับเนื้อหาที่นักเรียนต้องศึกษาต่อไป
เอกสารอ้างอิง

1 ทดสอบก่อนเรียน

2 มีอะไรในเมล็ด

3 พืชต้องการอะไร
ในการเจริญเติบโต

4 สัตว์ต้องการอะไร
ในการดำรงชีวิต

5 พืชและสัตว์
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร

6 พืชและสัตว์
มีประโยชน์อย่างไร

7 แบบฝึกหัด

8 ทดสอบหลังเรียน


Web Site Hit Counter


ผู้จัดทำ
จ.ส.อ.พยนต์  ง่วนทอง
 อดีต ครู โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

www.บ้านริมนา.net
E:mail
neopyon@gmail.com,neopyon@hotmail.com