เว็บเพจครูพยนต์ คนลูกทุ่งแท้
http://school.obec.go.th/msp/

จ.ส.อ.พยนต์  ง่วนทอง
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย สพป.ส.พ.3

ปัจจัยที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ นอกจากหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์หรือตำราต่าง ๆ แล้ว
สื่อเว็บเพจ ที่สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
 
จัดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย
  สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
  2542

ที่มา

บทเรียนบนเว็บ เป็นสื่อการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อเสริมการเรียนรู้จากการเรียนรู้ในคาบเวลาปกติ
เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
สามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดกาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อสำหรับซ่อมเสริม/ทบทวนให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างมีกลยุทธ์
3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้

ลำดับการจัดทำ

1. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ 
2. การวางแผนโดยจัดทำเค้าโครงสาระเนื้อหา และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
3. การทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนา
4. การจัดทำโดยใช้โปรแกรม
Microsoft FrontPage  และ โปรแกรม Hotpotatoes6
5. การทดลองใช้จริง สรุปและประเมินผลการทดลองใช้ สู่ระบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

เส้นทาง...พัฒนาการ

1. ก่อนการพัฒนา เริ่มใช้งานครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 (ออนไลน์)ที่ URL http://school.obec.go.th/sraploy/

2. ระยะปรับปรุง  พบว่ามีปัญหาเล็กน้อยเนื่องจาก ไม่ได้รับผิดชอบสอนวิชานี้โดยตรง, คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตมีมาตรฐานจำกัด
และปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

3. ระยะพัฒนา เป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม,หรือใช้เวลาตามความสนใจของนักเรียน

ปัจจุบัน ใช้อินเทอร์เน็ตจากจานดาวเทียม IP Star
ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ กรณีเว็บล่ม หรือการเข้าใช้พร้อมกันทำให้โหลดช้า
วิธีการแก้ปัญหา  โดยวิธีการลงข้อมูลเว็บเพจไว้กับทุกเครื่อง

การจัดการเรียนรู้

สื่อเว็บเพจที่ใช้งานปัจจุบันมี 5 เรื่อง
ใช้จัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในแต่ละชั้นปีหลังจากที่ได้เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ แล้วดังนี้

ชั้น ป.5 
- ลมฟ้าอากาศ

 ชั้น ป.6
- อวัยวะภายในกลไกมนุษย์
- สวนวิทยาศาสตร์
- ปรากฏการณ์ในระบบสุริยะ

ชั้น ป.2-3
- ชีวิตพืชและสัตว์

การประเมินผลการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการต่อไปนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บันทึกผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน (คะแนนจากการทำแบบฝึก)
3. ทดสอบหลังเรียน
4. การสรุปผลการประเมิน
  โดยการเปรียบเทียบพัฒนาการที่เกิดจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

 


ลักษณะสำคัญ
4 ประการ ( 4-I )
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Information   ต้องมีเนื้อหาสาระสำคัญ
Individualized ต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
Interactive   ต้องมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับบทเรียนได้
Immediate Feedback
ต้องให้ผลย้อนกลับโดยทันที

แสดงความคิดเห็น/ติ/ชม/เสนอแนะ