จ่าสิบเอก พยนต์  ง่วนทอง
อดีต  ทหาร/ครู

เกิด 
จังหวัดพิจิตร

การศึกษา
ม.ศ.3 ร.ร.พิจิตรพิทยาคม (2517)
/ ป.กศ. วค.พิบูลสงคราม พิษณุโลก (2519) / ป.กศ.สูง วค.นครสวรรค์ (2521)/
นักเรียนนายสิบเร่งรัด (เหล่า ม.) รุ่น 4 (
2523) / ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(2529)ปริญญาโท ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(2553)
หลักสูตรกระโดดร่ม(ส่งทางอากาศ) รุ่น 133 (
2524) / หลักสูตรจู่โจม รุ่น 63 (2524) / หลักสูตรลาดตระเวนระยะไกล รุ่น 35 (2529
)

การรับราชการ
(2522) กองร้อยอาวุธเบาที่ 2 กองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 / (2523)นักเรียนนายสิบเร่งรัด (เหล่า ม.) รุ่น 4
(
2524) แผนกวิชาจู่โจม ร.ร.สงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี
(
2525) ราชการพิเศษโครงการ 506(ฉก.314)
(
2529) แผนกสนับสนุนการศึกษา ร.ร.สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี

(2533) ร.ร.บ้านทับละคร อ.ด่านช้าง / (2538) ร.ร.บ้านหนองอุโลก อ.ด่านช้าง /
(
2541) ร.ร.บ้านหนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ / (2545) ร.ร.วัดใหม่สระพลอย อ.สามชุก


เริ่มรับราชการ 1 พ.ค.2522
บรรจุ ทหาร 1 เม.ย.2524
โอน 1 มิ.ย.33

2524-2529 ผู้ช่วยครู โรงเรียนสงครามพิเศษ
2529-2533 นายสิบเครื่องช่วยฝึก โรงเรียนสงครามพิเศษ
1  มิ.ย. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ร.ร.บ้านทับละคร
2  ต.ค. 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 6(5) ร.ร.บ้านหนองอุโลก
3  ธ.ค. 2541 อาจารย์ 2 ระดับ 6 ร.ร.บ้านหนองราชวัตร
16 พ.ค. 2545 อาจารย์ 3 ระดับ 6 ร.ร.วัดใหม่สระพลอย
24 ธ.ค. 2547 ครู คศ.3 ร.ร.วัดใหม่สระพลอย

  รางวัลชีวิต 

  HTML Counter