เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้   


*างวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อ ICTเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2551 จาก สสวท.*คำชี้แจง
ทดสอบก่อนเรียน
แผนผังสวนวิทยาศาสตร์
เรื่องเรียนรู้ที่ 1"ระบบนิเวศ"
มาสรุปความรู้...กันก่อน
เรื่องเรียนรู้ที่ 2"สำรวจสภาพอากาศ"
ทบทวนเรื่องนี้..กันหน่อย
เรื่องเรียนรู้ที่ 3"เครื่องผ่อนแรง"(1)
เรื่องเรียนรู้ที่ 3"เครื่องผ่อนแรง"(2)
ตรวจสอบความเข้าใจ..กันหน่อยนะ
เรื่องเรียนรู้ที่ 4"แกะรอย..นักวิทย์"
ทบทวน...ส่งท้าย
ทดสอบหลังเรียน
เอกสารอ้างอิง

Design for IE5 800x600, Text Size = Medium
 


             สวนวิทยาศาสตร์  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย             
เอกสารประกอบการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้สวนวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ 1::: ส่วนที่ 2::: ส่วนที่ 3

ผู้เขียน

จ.ส.อ.พยนต์   ง่วนทอง

ครู โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย

http://school.obec.go.th/sraploy

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

Web Counters