ปรากฏการณ์...ในระบบสุริยะ

<<เว็บเพจ..เพื่อการศึกษา>>
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  ระบบสุริยะ(1)
  ระบบสุริยะ(2)
  กลางวัน กลางคืนและทิศ
  ข้างขึ้น ข้างแรม
  จันทรุปราคา สุริยุปราคา
  ฤดูกาล
  น้ำขึ้น น้ำลง
  แบบทดสอบหลังเรียน
  แหล่งข้อมูลอ้างอิง
  ผู้จัดทำ

                                                        

                                                               คำนำ
                

                สื่อการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้น ป.6 ชุดนี้
  จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  และมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ เห็นความสำคัญของการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง

                รายละเอียดที่ปรากฏในสื่อชุดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่มาจากการวิเคราะห์หลักสูตร
  สู่การเรียนรู้  สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้  มีความเหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียน
  และระดับชั้นที่เรียน  มีกระบวนการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอน

                ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ส่งเสริมสนับสนุน ที่ให้ความร่วมมือ
  ในการจัดทำสื่อชุดนี้สำเร็จลงด้วยดี      คุณประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อชุดนี้ ขอมอบให้เป็นคุณงามความดีของ
  คุณครูทุกท่านที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณในการพัฒนาการศึกษาและนักเรียนทุกคนที่มีความสนใจเรียนรู้ด้วย
  ความตั้งใจ      

 

HTML Counter

เริ่มนับ 20 มิ.ย.53
Design  for  IE5 800x600 Text  Size = Medium

ผลิตโดย
M.sgt.1 Pyon  Nguantong
www.บ้านริมนา.net
E:mail
neopyon@gmail.com,neopyon@hotmail.com