since 16 November 2011

drupal hit counter

<<....เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด อย่างมีเป้าหมาย....>>

วัสดุรอบตัวเรา

ประเภทของวัสดุ

สมบัติทั่วไปของวัสดุ

สมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ

การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

ประโยชน์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

อันตรายจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

 

ทดสอบหลังเรียน


 
ความรู้ที่นักเรียนจะได้รับหลังจากที่ศึกษาจบแล้ว
1. การจำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบ ของของเล่น ของใช้
2. บอก/ อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด
3. การทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระทำ
หรือทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง
4. อภิปรายประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

::::เนื้อหา  อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพ::::
::: เว็บนี้ดูดีที่ IE at 1280 x 768 pixel Text size : Medium :::


  คำนำ/ คำชี้แจง/ แหล่งข้อมูลอ้างอิง


คนทำเว็บนี้

 อดีต  ครู โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
ม.3 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

E-mail : neopyon@gmail.com, neopyon@hotmail.com
www.บ้านริมนา.net
E:mail
neopyon@gmail.com,neopyon@hotmail.com