เว็บเพจเพื่อการเรียนรู้

                   ปรากฏการณ์


คำนำ


         

    

สื่อการเรียนรู้เรื่องลม  ฟ้า  อากาศ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ฝึกทักษะการค้นคว้าและเกิดแรงจูงใจในการฝึกฝน 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

รายละเอียดที่ปรากฏในสื่อชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มาจากการวิเคราะห์หลักสูตร สู่การเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้  เหมาะสมกับวัย  ธรรมชาติของสาระ
และผู้เรียน 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย  คณะครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและเป็นแรงใจในการจัดทำ 
คุณประโยชน์ที่เป็นคุณงามความดีจากสื่อชุดนี้ขอมอบให้กับคุณครูที่มีวิญญาณแห่งครูทุกท่านและนักเรียนที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริง


คำแนะนำในการเรียนรู้
เพื่อให้การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ผลตามวัตถุประสงค์ ในการเรียนรู้ครั้งแรกขอให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด
ให้เป็นไปตามลำดับ ดังต่อไปนี้
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ศึกษาเนื้อหาแต่ละเรื่องอย่างละเอียด
3. ทำแบบฝึกหลังจากที่ศึกษาจบแล้ว
4. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

1:แบบทดสอบก่อนเรียน 2:วัฏจักรของน้ำ 3:เมฆในท้องฟ้า 4:หยาดน้ำฟ้า
5:บรรยากาศ 6:อุณหภูมิของอากาศ 7:ความดันอากาศ 8:ความชื้นของอากาศ
9:ลม 10:แบบฝึก(1) 11:แบบฝึก(2) 12:แบบฝึก(3)
  13:แบบทดสอบหลังเรียน แหล่งข้อมูลอ้างอิง  

Free Web Site Counters

เริ่มนับ  25 มิ.ย.2548


จัดทำโดย

จ.ส.อ.พยนต์  ง่วนทอง

www.บ้านริมนา.net
E:mail
neopyon@gmail.com,neopyon@hotmail.com
Copyright @ 2005 MS1 Pyon Nguantong. All rights reserved.
Design for IE5 800x600, Text Size = Medium