การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2553 (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร)
เกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  (วิทยานิพนธ์)
   บทคัดย่อ::รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร::ขอบคุณ ผชช.
   
สังเคราะห์งานวิจัย..::: ถอดบทเรียน(2)

บทสรุป การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน:::เทคนิคเดลฟาย
การใช้แบบจำลองการประเมิน CIPP
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
บทความ
: การประกันคุณภาพการศึกษา
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของการประเมินแต่ละประเภท
สภาพในอดีตและปัจจุบันของการประเมินและการใช้ผลการประเมิน
ปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน
เทคนิคที่ใช้ในการประเมิน

การวิจัย/สถิติทางการศึกษา
การประเมิน/การจัดการโครงการประเมิน
การพัฒนาเครื่องมือ 1:: 2

"การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ"
แนวทางการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม
คู่มือการใช้สื่อ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด :: คำนำ :: แบบฝึก
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Hot Potatoes
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ::คำนำ::สำหรับครู::สำหรับนักเรียน::แบบสรุป
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
เอกสารประกอบการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้สวนวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ 1::: ส่วนที่ 2::: ส่วนที่ 3
หลักสูตรท้องถิ่น "นาหญ้า":::คำนำ:::เอกสารหลักสูตร:::เอกสารประกอบการเรียน
ชมรมจรวดขวดน้ำ มสพ.
สื่อรูปแบบอื่น  >>หน้า1>>หน้า2
  สวนวิทยาศาสตร์ ::: สวนหิน ::: แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

ผู้ชนะที่ไร้เหรียญรางวัล 
นิทานภาพ"รู้เก็บ  รู้ใช้"
ศึกภายใน