บทนำ
  ทดสอบก่อนเรียน
  ระบบย่อยอาหาร
  ระบบหมุนเวียนเลือด
  ระบบหายใจ
  ระบบขับถ่าย
  เอกสารอ้างอิง
  ผู้จัดทำ
 
  แบบฝึก 1
  แบบฝึก 2
  ทดสอบหลังเรียน

 

 

 

 

  

บทนำ

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้ถูกมนุษย์บันทึกไว้แล้วหลายอย่าง  ซึ่งบางอย่างอยู่ไกลแสนไกลจนหลายคน
ไม่มีโอกาสได้สัมผัส
หรือเข้าใกล้แม้ตราบจนสิ้นชีวิต  แต่มีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด
แต่กลับไม่ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือ ร่างกายของเราเอง    หากมองให้ลึกลงไปจะพบว่า
ภายในร่างกายเรานั้นมีระบบกลไกต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน และสามารถทำงานสัมพันธ์กันเป็นระบบได้อย่างน่าพิศวง
จนมีผู้กล่าวไว้ว่า ร่างกายมนุษย์ เป็นเครื่องจักรที่มหัศจรรย์และวิเศษที่สุด
ไม่มีเครื่องจักรชนิดใดในโลกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับระบบกลไกของมนุษย์อีกแล้ว

ส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์   เซลล์ชนิดเดียวกันรวมเรียกว่าเนื้อเยื่อ
เนื้อเยื่อหลาย ๆ กลุ่มทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน เรียกกลุ่มของเนื้อเยื่อเหล่านี้ว่า อวัยวะ 
อวัยวะหลาย ๆ อย่างที่ทำงานร่วมกัน เรียกว่า ระบบอวัยวะ

ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์มีอยู่หลายระบบ ในที่นี้ขอนำเสนอเพียงบางส่วนที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่
ระบบย่อยอาหาร    ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบหายใจ  และระบบขับถ่าย

 
::: เว็บนี้ดูดีที่ IE 800 x 600 pixel Text size : Medium :::
 

 

ลำดับที่เข้าชม Web Site Hit Counters
ตั้งแต่ 23 ก.ค.2549