บทนำ
  ทดสอบก่อนเรียน
  ระบบย่อยอาหาร
  ระบบหมุนเวียนเลือด
  ระบบหายใจ
  ระบบขับถ่าย
  เอกสารอ้างอิง
  ผู้จัดทำ
 
  แบบฝึก 1
  แบบฝึก 2
  ทดสอบหลังเรียน

 

 

 

 

 


 


เอกสารอ้างอิง

คณาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชาฟิสิกส์เซ็นเตอร์.  คู่มือเตรียมสอบ ป.6.  กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.  2541.

ในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 8.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป.  2533.

เรือน   สมณะ และคณะ.  คู่มือการใช้หุ่นจำลอง แสดงอวัยวะภายในของมนุษย์.  กรุงเทพฯ : ลีฟวิ่ง ทรานส์
มีเดีย.  2542.

ศึกษาธิการ,  กระทรวง.  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  2542.

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  สถาบัน.  คู่มือหนังสือกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ชุดวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ช่วงชั้นที่ 2
. กรุงเทพฯ
:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  2547.

            หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
.  กรุงเทพฯ
: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  2548.

สมพงศ์   จันทร์โพธิ์ศรี.  วิทยาศาสตร์ 3.  กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์.  ม.ป.ป.