บทนำ

ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย
เอกสารอ้างอิง ผู้จัดทำ แบบฝึก 1 แบบฝึก 2 ทดสอบหลังเรียน

  ทดสอบหลังเรียน

ทดสอบหลังเรียน

ทดสอบหลังเรียน

ในแต่ละข้อให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด ถ้ายังไม่ถูกให้เลือกตัวเลือกใหม่เพื่อหาคะแนนรวม