บทนำ

ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย
เอกสารอ้างอิง ผู้จัดทำ แบบฝึก 1 แบบฝึก 2 ทดสอบหลังเรียน

  แบบฝึก 1

แบบฝึก 1

คลิกลูกศรเลือกข้อความทางขวามือที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันกับข้อความทางซ้ายมือ เมื่อครบถ้วนแล้วคลิก Check เพื่อตรวจสอบผล (การคลิก Check ในขณะที่ยังทำไม่ครบถ้วนจะถูกหักคะแนน)
-ของเหลวสีเขียว ทำให้ไขมันแตกตัวเพื่อสะดวกในการย่อยและดูดซึม
-รูปร่างคล้ายปลาหัวป้าน หน้าที่สร้างน้ำย่อยเพื่อใช้ย่อยสารอาหารที่ลำไส้เล็ก
-การหดตัว/ขยายตัวของหลอดเลือดที่สัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจ
-อยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้าง ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย
-อวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย -ทำหน้าที่สร้างน้ำดี และต่อสู้กับสารพิษ
-ก้อนเนื้อเยื่อสีแดงคล้ายฟองน้ำ หน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาว,ทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ
-ดูดซึมน้ำหลังการย่อย และขับถ่ายของเสียในรูปของแข็ง
-รูปร่างคล้ายฟองน้ำ ทำหน้าที่ฟอกเลือดดำให้เป็นเลือดแดง
-รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ทำหน้าที่กรองและกำจัดของเสีย
-มีลักษณะเป็นท่อยาวขดตัวอยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่ในการย่อยขั้นสุดท้าย