แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

บทเรียนบนเว็บ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วัสดุรอบตัวเรา เนื้อหาตามสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รู้จักกับ ประเภทของวัสดุ สมบัติทั่วไปของวัสดุ สมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ และการประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ พร้อมแบบทดสอบหลังเรียน

 
มีอะไรในเมล็ดพืช พืชต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโต สัตว์ต้องการอะไรในการดำรงชีวิต
พืชและสัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร ประโยชน์ของพืชและสัตว์ที่มีต่อมนุษย์เรา เป็นอย่างไร
พร้อมแบบฝึก, แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

บทเรียนบนเว็บ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6


สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกายของเรา ที่สลับซับซ้อน และสามารถทำงานสัมพันธ์กัน
เป็นระบบได้อย่างน่าพิศวง มหัศจรรย์ และวิเศษที่สุด
 ระบบอวัยวะภายใน
นำเสนอ 4 ระบบได้แก่
ระบบย่อยอาหาร
  ระบบขับถ่าย  ระบบหมุนเวียนเลือด  และระบบหายใจ  พร้อมแบบฝึก,
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
  


ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศรอบ ๆ ตัวเรา เกิดขึ้นได้อย่างไร เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก อย่างไร ในเรื่อง วัฏจักรของน้ำ
  เมฆในท้องฟ้า  หยาดน้ำฟ้า 
บรรยากาศ
  อุณหภูมิ  ความดัน และความชื้นของอากาศ พร้อมแบบฝึก,

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน*างวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อ ICTเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2551 จาก สสวท.*
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่รวบรวมวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาได้ด้วยตนเองในเรื่อง ชีวบริเวณ การใช้อุปกรณ์สำรวจสภาพอากาศ
เครื่องกลหรือเครื่องผ่อนแรง และ ประวัติย่อและผลงานสำคัญของนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก 
พร้อมแบบฝึก
, แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 
         มีอะไรอยู่ในระบบสุริยะของเรา  ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะ เป็นอย่างไร
นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของดวงดาวในระบบสุริยะ
  ที่มาและเหตุผลการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ในระบบสุริยะ ได้แก่
  กลางวัน กลางคืน การกำหนดทิศ  ข้างขึ้น-ข้างแรม จันทรุปราคา-สุริยุปราคา 
ฤดูกาล
 
และน้ำขึ้น-น้ำลง พร้อมแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบสอบถามความคิดเห็น
     เรื่องน่าอ่าน    

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   เรียนอย่างไรให้เก่ง
เครื่องตัดหญ้า(รุ่ง อู่อรุณ) พาหนะดัดแปลง(รุ่ง อู่อรุณ)


เวลา...บนพื้นโลก  การสอนคอมพิวเตอร์ในสหรัฐ

  บทความ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ 
ห้องเรียนคุณภาพ: The Complete Classroom


บันทึก..ช่วยจำ..เผยแพร่